Pengikut Boyzzonne

Friday, September 21, 2012

Terjemahan ‘Gangnam Style’ dalam bahasa Inggeris!


Nampaknya gelombang gangnam style masih membara dan menyerang muda mudi negara kita. Pelbagai spekulasi telah dikeluarkan tentang maksud lirik lagu ini. Jadi di sini kami telah sediakan terjemahan lagu gangnam style ini dan diharap selepas ini tiada lagi pergaduhan tercetus kerananya.
p/s: Belajar Al-Quran lebih baik~Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : Na Je Noun Ta Sa Ro Un In Gan Jouk In Yo Ja
Translation : A girl who is warm and humane during the daytime

Pronounce : Coffee Han Jan Oui Yo Yu Roul A Noun Pum Gyouk It Noun Yo Ja
Translation : A classy girl who is good at enjoying free time to get a cup of coffee

Pronounce : Bam Yi O Myoun Shim Jang Yi Tou Gou Wo Ji Noun Yo Ja
Translation : A girl’s heart gets hot when the night comes

Pronounce : Gou Roun Ban Joun It Noun Yo Ja
Translation : A girl who has those reversal attractions

Pronounce : Na Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man

Pronounce : Na Je Noun Nou Man Koum Ta Sa Ro Un Gou Roun Sa Na Yi
Translation : I am as worm as you during the daytime

Pronounce : Coffee Shik Gi Do Joun E One Shot Tae Ri Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man who drink coffee bottoms up before it cools down

Pronounce : Bam Yi O Myoun Shim Jang Yi Tou Jyou Bou Ri Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man whose heart gets thumping when the night comes

Pronounce : Gou Roun Sa Na Yi
Translation : That kind of guy

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : Ji Goum Bu Tou Gal Tae Ka Ji Ga Bol Ka
Translation : From now, shall we go to the end

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : Oh oh oh oh
Translation : Oh oh oh oh

Pronounce : Joung Suk Hae Bo Yi Ji Man Nol Taen No Noun Yo Ja
Translation : A girl who looks virtuous but the time to play comes, then she can be willing to change in accordance with it

Pronounce : Yi Tae Da Ship Pou Myoun Mu Kout Doun Mo Roul Pu Noun Yo Ja
Translation : A girl who unties her tied hair when she feels that the right time comes

Pronounce : Ga Ryout Ji Man Wen Man Han No Chul Bo Da Ya Han Yo Ja
Translation : A girl who does not wear low-cut dresses but looks so sexy

Pronounce : Gou Roun Gam Gak Jouk In Yo Ja
Translation : That kind of sensuous girl

Pronounce : Na Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man

Pronounce : Joum Ja Na Bo Yi Ji Man Nol Taen No Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man who looks gentle but the time to play comes, then I can be willing to change in accordance with it

Pronounce : Tae Ga Doe Myoun Wan Joun Mi Chyou Bou Ri Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man who goes completely crazy when the right time comes

Pronounce : Goun Yuk Bo Da Sa Sang Yi Ul Tung Bul Tung Han Sa Na Yi
Translation : I am a man whose thought is more rough and bumpy than muscles

Pronounce : Gou Roun Sa Na Yi
Translation : That kind of guy

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : Ji Goum Bu Tou Gal Tae Ka Ji Ga Bol Ka
Translation : From now, shall we go to the end

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : Oh oh oh oh
Translation : Oh oh oh oh

Pronounce : Tui Noun Nom Gou Wi E Na Noun Nom
Translation : There may be blue and better blue

Pronounce : Baby baby
Translation : Baby baby

Pronounce : Na Noun Muol Jom A Noun Nom
Translation : I am a man who knows something

Pronounce : Tui Noun Nom Gou Wi E Na Noun Nom
Translation : There may be blue and better blue

Pronounce : Baby baby
Translation : Baby baby

Pronounce : Na Noun Muol Jom A Noun Nom
Translation : I am a man who knows something

Pronounce : You know what I’m saying
Translation : You know what I’m saying

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)
Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)
Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : Na Je Noun Ta Sa Ro Un In Gan Jouk In Yo Ja
Translation : A girl who is warm and humane during the daytime

Pronounce : Coffee Han Jan Oui Yo Yu Roul A Noun Pum Gyouk It Noun Yo Ja
Translation : A classy girl who is good at enjoying free time to get a cup of coffee

Pronounce : Bam Yi O Myoun Shim Jang Yi Tou Gou Wo Ji Noun Yo Ja
Translation : A girl’s heart gets hot when the night comes

Pronounce : Gou Roun Ban Joun It Noun Yo Ja
Translation : A girl who has those reversal attractions

Pronounce : Na Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man

Pronounce : Na Je Noun Nou Man Koum Ta Sa Ro Un Gou Roun Sa Na Yi
Translation : I am as worm as you during the daytime

Pronounce : Coffee Shik Gi Do Joun E One Shot Tae Ri Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man who drink coffee bottoms up before it cools down

Pronounce : Bam Yi O Myoun Shim Jang Yi Tou Jyou Bou Ri Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man whose heart gets thumping when the night comes

Pronounce : Gou Roun Sa Na Yi
Translation : That kind of guy

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : Ji Goum Bu Tou Gal Tae Ka Ji Ga Bol Ka
Translation : From now, shall we go to the end

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : Oh oh oh oh
Translation : Oh oh oh oh

Pronounce : Joung Suk Hae Bo Yi Ji Man Nol Taen No Noun Yo Ja
Translation : A girl who looks virtuous but the time to play comes, then she can be willing to change in accordance with it

Pronounce : Yi Tae Da Ship Pou Myoun Mu Kout Doun Mo Roul Pu Noun Yo Ja
Translation : A girl who unties her tied hair when she feels that the right time comes

Pronounce : Ga Ryout Ji Man Wen Man Han No Chul Bo Da Ya Han Yo Ja
Translation : A girl who does not wear low-cut dresses but looks so sexy

Pronounce : Gou Roun Gam Gak Jouk In Yo Ja
Translation : That kind of sensuous girl

Pronounce : Na Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man

Pronounce : Joum Ja Na Bo Yi Ji Man Nol Taen No Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man who looks gentle but the time to play comes, then I can be willing to change in accordance with it

Pronounce : Tae Ga Doe Myoun Wan Joun Mi Chyou Bou Ri Noun Sa Na Yi
Translation : I am a man who goes completely crazy when the right time comes

Pronounce : Goun Yuk Bo Da Sa Sang Yi Ul Tung Bul Tung Han Sa Na Yi
Translation : I am a man whose thought is more rough and bumpy than muscles

Pronounce : Gou Roun Sa Na Yi
Translation : That kind of guy

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : A Roum Da Wo Sa Rang Sou Ro Wo
Translation : You are so beautiful and lovely

Pronounce : Gou Rae Nou Hey Gou Rae Ba Ro Nou Hey
Translation : Yes, it’s you, hey, yes, it’s you, hey

Pronounce : Ji Goum Bu Tou Gal Tae Ka Ji Ga Bol Ka
Translation : From now, shall we go to the end

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Gangnam style
Translation : Gangnam style

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : Oh oh oh oh
Translation : Oh oh oh oh

Pronounce : Tui Noun Nom Gou Wi E Na Noun Nom
Translation : There may be blue and better blue

Pronounce : Baby baby
Translation : Baby baby

Pronounce : Na Noun Muol Jom A Noun Nom
Translation : I am a man who knows something

Pronounce : Tui Noun Nom Gou Wi E Na Noun Nom
Translation : There may be blue and better blue

Pronounce : Baby baby
Translation : Baby baby

Pronounce : Na Noun Muol Jom A Noun Nom
Translation : I am a man who knows something

Pronounce : You know what I’m saying
Translation : You know what I’m saying

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lady
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

Pronounce : Eh- Sexy Lad
Translation : Eh- Sexy Lady

Pronounce : O Pan Gang Nam Style
Translation : I (have my own style.. It’s) Gangnam style (* ‘I’ = ‘Oppa’)

No comments:

Post a Comment

SHARE THIS

Blog Archive